Začátek HTML stránky

Právní předpisy města

Právními předpisy města jsou:

Povinnosti může město ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou: 

  1. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství ve městě jsou takové činnosti zakázány,

  2. pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,

  3. k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti,

  4. stanoví-li tak zvláštní zákon. 

Město může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení města, je-li k tomu zákonem zmocněno.

Město vykonávající rozšířenou působnost může na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněno, vydávat nařízení města pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města – čili „právní předpisy města“,  musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu města. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis města vyvěsí na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu města je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může město uveřejnit právní předpis města způsobem v místě obvyklým.

Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy města účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

Nařízení města vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

 


VyhledáváníLIPNÍK NAD BEČVOU

Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: +420 581 722 111

Úřední hodiny městského úřadu
Pokladní hodiny městského úřadu
Nový občanský zákoník od 1.1.2014
Galerie Konírna
Facebook

POČASÍ

Meteoradar

WEBKAMERA

WEBKAMERA

ODKAZY

Helfštýn
Kovářská města
Technické služby Lipník nad Bečvou
Seznam orgánů veřejné moci
IDSOK - S jednou jízdenkou, napříč krajem, ve všech dopravních prostředcích
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Města, obce on-line
Putování po historických sidlech, Čech, Moravy a Slezska -  města připojená ke Šternberku
Nemocnice Hranice a.s.
Databáze firem Evropské databanky
Český rozhlas Olomouc
Vše o Evropské unii
Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje - Územní odbor Přerov
Spotřebitelská poradna
Digitální povodňový plán - Lipník nad Bečvou

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Oficiální stránky města Lipník nad Bečvou | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti |Autorizovaná oblast | Webmaster | RSS | Nahoru