Začátek HTML stránky

Odbory MěÚ

Městský úřad je, podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jedním z orgánů obce.  Městský úřad v Lipníku nad Bečvou tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Organizační struktura městského úřadu je zde.

Rozdělení pravomocí v městském úřadu stanoví rada města, která rovněž zřizuje a ruší odbory a oddělení městského úřadu. Rada města Lipník nad Bečvou zřídila tyto odbory a oddělení:

 • Odbor finanční (OF)
 • Odbor správy majetku (SM)
  Oddělení správy budov (SB)
 • Odbor regionálního rozvoje (RR)
 • Kancelář tajemníka (KT)
 • Odbor školství a kultury (ŠK)
 • Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (OSČaŽÚ)
  Oddělení dopravně správních činností (DSČ)
  Oddělení správních činností (SČ)
  úsek Obecní živnostenský úřad (ŽÚ)
 • Stavební úřad (SÚ)
 • Odbor životního prostředí (ŽP)
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ)

Starosta

- zastupuje město navenek, stojí v čele městského úřadu, jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu. Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva města a tajemníkovi městského úřadu, rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města, podepisuje spolu s místostarostkou právní předpisy města, v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy, řídí městskou policii, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

sídlo starosty: budova radnice - náměstí T. G. Masaryka 89
starosta: Ing. Miloslav Přikryl
telefon: 581 722 229
e-mail:  prikryl@mesto-lipnik.cz

Místostarostka

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svou funkci, podepisuje spolu se starostou právní předpisy města, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města, které mu může svěřit plnění některých úkolů.

sídlo místostarostky: budova radnice - náměstí T.G. Masaryka 89
místostarostka: Dana Navrátilová
telefon: 581 722 211
e-mail: navratilova@mesto-lipnik.cz

Tajemnice městského úřadu

- plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné a přenesené působnosti starostovi, zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu, je evidenčním orgánem pro vedení registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou, zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

sídlo tajemnice MěÚ: budova radnice - náměstí T.G.Masaryka 89
tajemnice MěÚ: Ing. Jitka Suchánková
telefon: 581 722 210
e-mail: jsuchankova@mesto-lipnik.cz

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 15.01.2016 07:05

VyhledáváníLIPNÍK NAD BEČVOU

Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: +420 581 722 111

Úřední hodiny městského úřadu
Pokladní hodiny městského úřadu
Nový občanský zákoník od 1.1.2014
Galerie Konírna
Facebook

POČASÍ

Meteoradar

WEBKAMERA

WEBKAMERA

ODKAZY

Helfštýn
Kovářská města
Technické služby Lipník nad Bečvou
Seznam orgánů veřejné moci
IDSOK - S jednou jízdenkou, napříč krajem, ve všech dopravních prostředcích
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Města, obce on-line
Putování po historických sidlech, Čech, Moravy a Slezska - města připojená ke Šternberku
Nemocnice Hranice a.s.
Databáze firem Evropské databanky
Český rozhlas Olomouc
Vše o Evropské unii
Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje - Územní odbor Přerov
Spotřebitelská poradna
Digitální povodňový plán - Lipník nad Bečvou

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Oficiální stránky města Lipník nad Bečvou | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti |Autorizovaná oblast | Webmaster | RSS | Nahoru