Začátek HTML stránky

Povinně zveřejňované informace o městu Lipník nad Bečvou

1. Název
město Lipník nad Bečvou

2. Důvod a způsob založení
Město Lipník nad Bečvou je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).
Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 tj. 24. listopadu 1990.
Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.
Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákonem.
Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Lipník nad Bečvou tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
Město je spravováno Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má celkem 21 členů a schází se zpravidla nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Lipník nad Bečvou (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 7 členů a schází se podle potřeby, zpravidla 1x za 14 dní.
Dalšími orgány Města jsou Městský úřad Lipník nad Bečvou, starosta a zvláštní orgány města (Komise pro sociálně-právní ochranu dětí)

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura
Schéma organizační struktury města Lipník nad Bečvou včetně základní působnosti starosty, místostarosty, tajemníka


Seznam zřizovaných příspěvkových organizací města, organizačních složek města a jiných organizací města, které jsou jakkoliv pravidelně navázány na rozpočet města.

 

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje města Lipník nad Bečvou

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Město Lipník nad Bečvou se sídlem
Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
budova radnice
: náměstí T. G. Masaryka 89/11 Lipník nad Bečvou
sídlí zde: starosta, místostarosta, tajemník MěÚ
podatelna, odbor kancelář tajemníka, finanční, regionálního rozvoje,
správy majetku, školství a kultury

budova zámku: Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou
sídlí zde: pokladna, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí,stavební úřad

4.3. Úřední hodiny 
 

pondělí

  8:00 - 11:15 hod.

12:00 - 17:00 hod.

úterý

  8:00 - 11:15 hod

12:00 - 14:30 hod

středa

  8:00 - 11:15 hod.

12:00 - 17:00 hod.

čtvrtek

  8:00 - 11:15 hod

12:00 - 14:30 hod

pátek

městský úřad pro veřejnost uzavřen

 
4.4. Telefonní čísla
Telefonní seznam

4.5. Čísla faxu
581 722 201

4.6. Adresa internetové stránky
http://www.mesto-lipnik.cz/

4.7. Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@mesto-lipnik.cz

4.8. Další elektronické adresy
elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
27-2119040287/0100 .... příjmový účet

6. IČ
00301493

7. DIČ
CZ00301493

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Strategický plán rozvoje města Lipník nad Bečvou
Rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2016
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2013
Rozpočet 2012
Rozpočet 2011
Archiv rozpočtu - 2010 - 2008 

9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:
- osobně na podatelně, příp. příslušném odboru Městského úřadu Lipník nad Bečvou, v úředních hodinách MěÚ,
- telefonicky na příslušném odboru (telefonní seznam úřadu)
- elektronicky na elektronickou adresu podatelny
- poštou na adrese Městský úřad Lipník n nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89,
751 31 Lipník nad Bečvou.

- podrobnosti: Směrnice o poskytování informací
  Žádost o poskytnutí informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Podání
Podání je obecně prostředkem, který každému umožňuje se domáhat nápravy ve veřejném nebo individuálním zájmu, poskytnutí informace, zaslání sdělení atd. Podání může mít formu žádosti, stížnosti, oznámení, podnětu, návrhu či petice. Každé podání se posuzuje podle obsahu. Podání přijímá podatelna Městského úřadu Lipník nad Bečvou i jednotlivé odbory. Podání lze podat osobně v úředních hodinách na podatelně nebo kterémkoliv odboru Městského úřadu Lipník nad Bečvou, zaslat prostřednictvím poštovní přepravy na adresu Městského úřadu Lipník nad Bečvou příp. elektronicky na elektronickou adresu podatelny.

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze obdržet bud‘ poštou, nebo si je lze vyzvednout osobně v úředních hodinách na příslušném odboru MěÚ.

Vyřizování stížností
Přijímání, evidence a vyřizování stížností je prováděno podle směrnice města Lipník nad Bečvou a musí být prováděno bez zbytečných průtahů, nejpozději do 60 dnů od doručení stížnosti. Za včasné prošetření stížnosti odpovídají vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu, vrchní strážník městské policie, tajemník městského úřadu příp. starosta. Jedná-li se o částečně důvodnou stížnost nebo důvodnou stížnost, považuje se za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel byl o tomto písemně vyrozuměn. Jedná-li se o nedůvodnou stížnost, považuje se za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byl o závěru šetření stěžovatel písemně vyrozuměn. Vedoucí odborů jsou povinni provést neprodleně opatření k odstranění nedostatků zjištěných při prošetřování částečně důvodných nebo důvodných stížností a zajistit, aby se již neopakovaly. Vedoucí odborů jsou povinni sledovat, zda opatření uložená k zjednání nápravy jsou řádně plněna a z jejich neplnění vyvozovat vůči odpovědným osobám důsledky.

Vyřizování peticí
Taktéž vnitřní směrnice města Lipník nad Bečvou stanoví způsob přijímání, evidence a vyřizování peticí. Peticí se rozumí podání občana, občanů, petičního výboru nebo právnické osoby (dále jen podatel), které má náležitosti stanovené zákonem. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. Podateli je třeba písemně odpovědět do 30 dnů od přijetí petice. Součástí odpovědi musí být stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.

- žádosti a formuláře ke stažení


11. Opravné prostředky
Opravný prostředek proti rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou je uveden v poučení o odvolání proti rozhodnutí.
Proti správnímu rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou Městského úřadu Lipník nad Bečvou podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v úředních hodinách na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí písemné žádosti o poskytnutí informace - může žadatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání povinnému subjektu, který napadené rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti vydal, a to v úředních hodinách na podatelně městského úřadu, na všech odborech městského úřadu nebo na městské policii.

12. Formuláře
Seznam používaných formulářů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Životní situace

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

předpisy


14.2. Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města


15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazební úhrad za poskytování informací

Město Lipník nad Bečvou nepožaduje po žadateli, v souvislosti s poskytováním informací, úhradu nákladů spojených s pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat, s odesláním informace žadateli ani související s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Úhrada nákladů v souvislosti s poskytováním informací není Městem Lipník nad Bečvou požadována.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou k poskytování informací potřebné.

16.2. Výhradní licence
Výhradní licence nejsou poskytovány. 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum poslední aktualizace: 16.03.2016 12:13

VyhledáváníLIPNÍK NAD BEČVOU

Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: +420 581 722 111

Úřední hodiny městského úřadu
Pokladní hodiny městského úřadu
Nový občanský zákoník od 1.1.2014
Galerie Konírna
Facebook

POČASÍ

Meteoradar

WEBKAMERA

WEBKAMERA

ODKAZY

Helfštýn
Kovářská města
Technické služby Lipník nad Bečvou
Seznam orgánů veřejné moci
IDSOK - S jednou jízdenkou, napříč krajem, ve všech dopravních prostředcích
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Města, obce on-line
Putování po historických sidlech, Čech, Moravy a Slezska -  města připojená ke Šternberku
Nemocnice Hranice a.s.
Databáze firem Evropské databanky
Český rozhlas Olomouc
Vše o Evropské unii
Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje - Územní odbor Přerov
Spotřebitelská poradna
Digitální povodňový plán - Lipník nad Bečvou

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Oficiální stránky města Lipník nad Bečvou | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti |Autorizovaná oblast | Webmaster | RSS | Nahoru